Toimitusehdot

1. SOVELTAMINEN

1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Muuvers Oy:n myymiin ja tuottamiin palveluihin. Muuvers Oy:stä käytetään jäljempänä lyhennettä Muuvers. Tuotteiden vuokralle ottajasta, palvelua käyttävästä asiakkaasta, varastointitilan vuokraajasta tai muusta asiakkaasta käytetään jäljempänä lyhennettä Asiakas.

2. VUOKRATTAVAT TUOTTEET

2.1 Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin vuokrattavat tuotteet lähetetään tai noudetaan Muuversin varastosta päivään, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna.

2.2 Jokaisesta osakuljetuksesta veloitetaan erillinen toimitus- tai noutomaksu.

2.3 Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin tuotteisiin, määrään tai laatuun nähden, tai ko. vuokrausehtoihin, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Muuversille viimeistään seuraavana arkipäivänä, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin tuotteita palautettaessa on Asiakkaan ilmoitettava viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa, mikäli määrään tms. on Asiakkaalla huomautettavaa.

2.4 Asiakas on vastuussa vuokrattavista tuotteista vuokrasuhteen ajan. Puuttuvista, turmeltuneista ja rikkoutuneista tuotteista veloitetaan Muuversin tuotehinnaston mukainen veloitushinta.

2.5 Mikäli Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on Muuversilla oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä saada vuokrattavat tuotteet takaisin vapaasti Muuversin toimipisteeseen asiakkaan kustannuksella.

3. VARASTOINTIPALVELUT

3.1 Varastoinniksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Muuvers on ottanut vastaan tavaraa, ja joista on tehty varastointisopimus. Mitään muita tapahtumia, esim. jos Asiakkaan tavaraa on ollut muuttoautossa yön yli, ei lueta varastoinniksi.

3.2 Varastoinnin vuokra-aika laskutetaan jokaiselta alkavalta varastointipäivältä mukaan lukien varastoon tulo- ja lähtöpäivä.

3.3 Jokaisesta varastoon tapahtuvasta tuonnista/noudosta tai muusta käynnistä veloitetaan hinnaston mukainen käsittelymaksu. Mikäli tavaroiden tuonti/nouto tapahtuu Muuversin autoilla, ei kyseistä käsittelymaksua veloiteta.

3.4 Muuvers on vakuuttanut varastoitavat tavarat murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta Asiakkaan sopimuksen tekohetkellä ilmoittamaan arvoon saakka. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut varastoitavan tavaran arvoa, on irtaimisto vakuutettu 15 000 euroon saakka yhtä asiakasta kohden. Tavaran arvona käytetään päivänarvoa. Vakuutus ei korvaa rahaa, arvopapereita, jalometalleja, koruja tai muita arvoesineitä. Mikäli Asiakkaan oma kotivakuutus kattaa varastoinnin, tulee tästä ilmoittaa Muuversille ennen sopimuksen tekoa.

3.5 Muuversin varastossa ei saa varastoida seuraavia esineitä: aseet ja patruunat, lääkkeet, elintarvikkeet ja eläinperäiset tuotteet, kasvit, vaaralliset ja haitalliset aineet, sekä esineet jotka ovat herkkiä lämpötilavaihteluille.

3.6 Muuvers ei vastaa asiakkaan tavaroille aiheutuneista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tuholaisten tai muun vastaavan syyn seurauksena. Asiakas on tietoinen, että kiinteistössä, johon vuokrakohde kuuluu, varastoidaan myös muiden asiakkaiden tavaroita, jotka saattavat aiheuttaa kiinteistön sisäilman tai varastoitavan irtaimen laadun heikkenemistä. Muuvers ei vastaa muiden asiakkaiden tavaroista tai sopimusrikkomuksista Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista.

3.7 Mikäli erääntynyt vuokra tai osa vuokrasta on ollut maksamatta vähintään kuukauden, on Muuversilla oikeus katsoa sopimus heti päättyneeksi Asiakkaalle lähetettävän päättymistä koskevan ilmoituksen päivämäärästä lukien. Muuversin lähettämien tähän sopimukseen liittyvien ilmoitusten, laskujen ja muun kirjeenvaihdon katsotaan tulleen Asiakkaalle tiedoksi, kun ne on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

3.8 Muuversilla ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita tai osaa niistä Asiakkaalle, mikäli varastointikulut mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen ovat osittainkin maksamatta. Varastointisopimukseen sovelletaan lisäksi lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).

4. PALVELUT JA TYÖSUORITUKSET

4.1 Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Muuvers tai Muuversin alihankkija on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, kalustoa, työmenetelmiä jne.

4.2 Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan.

4.3 Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 15 minuutilta. Minimiveloitusyksikkö on 60 minuuttia. Veloitusaika alkaa henkilöiden lähtiessä liikkeelle toimistoltamme ja päättyy henkilöiden palattua samalle toimistolle.

4.4 Työpäivän aikana Muuversin työntekijöillä on oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, jotka veloitetaan normaalien yksikköveloitushintojen mukaan. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin lepotauko. Alle kuuden tunnin, mutta yli neljän tunnin päivään kuuluu yksi virkistäytymistauko. Yli 8 tunnin päivään kuuluu lepotauko ja kaksi virkistäytymistaukoa. Mikäli työaika kestää yli kymmenen tuntia, on työntekijällä oikeus vielä yhteen puolen tunnin lepotaukoon.

4.5 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa työsuoritus veloituksetta, mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin työsuorituksen on määrä alkaa. Mikäli työsuoritus perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on Muuversilla oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin viiden tunnin veloitusta vastaava korvaus.Mikäli työsuoritus perutaan sen jo alettua, on Muuversilla oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan työsuorituksesta jo kulutetun ajan osalta sekä viiden työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

4.6 Muuversin tulee viipymättä ilmoittaa mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle (Force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä Muuversin että Asiakkaan luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että Asiakas sitoutuu maksamaan jo tehdystä työstä. Muuvers ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita lisäkuluja.

4.7 Mikäli Asiakas teettää Muuversilla tilauksen ulkopuolisia töitä, tai mikäli Asiakkaan tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu toimeksiannon toteuttamiseen vaikuttava seikka poikkeaa siitä mistä on tilauksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti, on Muuversilla oikeus veloittaa nämä työt erikseen.

4.8 Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 2.000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen. Lisäksi taide- ja antiikkiesineistä tulee toimittaa kirjallinen luettelo esineiden arvoineen, sekä aitoustodistus, ostotodistus tai arvioitsijan lausunto.

4.9 Muuversin kalustolla ei voi kuljettaa eläimiä. Muuversin kalustolla ei voi kuljettaa henkilöille ja tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavia esineitä esim. tulenarat aineet, räjähteet, syövyttävät tai pahanhajuiset aineet. Asiakkaan on valmisteltava aseet ja ammukset kuljetusta varten ampua-aselain mukaisesti.

4.10 Ulkomaan muuttojen ja messulogistiikkapalveluiden osalta Muuvers noudattaa Pohjoismaisen Speditööriliiton (PSYM 2000), yleisiä määräyksiä lukuun ottamatta aikalupausta (6§ kappale 2, 20§ kappale B) ja palo-, vesi- ja murtovakuutusta (27§ kappale C kohta 3).

5. TYÖTURVALLISUUS

5.1 Mikäli Muuversille osoitetussa työsuorituksessa on syytä huomioida normaalista muuttamisesta poikkeavia työturvallisuusnäkökohtia johtuen siirrettävästä irtaimistosta tai Asiakkaan tiloista, on Asiakkaan ilmoitettava siitä Muuversille ennen työsuorituksen aloittamista.

5.2 Mikäli Muuversin työntekijät havaitsevat työturvallisuuden vaarantavia tekijöitä, on heillä oikeus keskeyttää työsuoritus välittömästi.

5.3 Muuvers noudattaa toiminnassaan työaika- ja työturvallisuuslakia sekä kuljettajien ajo- ja lepoaika-asetusta.

6. PALVELUT JA TYÖSUORITUKSET

6.1 Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Muuvers tai Muuversin alihankkija on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, kalustoa, työmenetelmiä jne.

6.2 Muuversin työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

6.3 Muuversin lainmukainen vastuu siirrettävälle irtaimistolle perustuu Tiekuljetussopimuslakiin. Muuversin ollessa vastuussa vahingosta korvaus on enintään 20 €/kg kotimaankuljetuksissa ja 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa. Asiakas voi parantaa korvausturvaansa ottamalla erillisen kertakuljetusvakuutuksen toimeksiantoon.

6.4 Muuversin korvausvastuu ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai muita menetyksiä.

6.5 Muuversin korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

6.6 Muuversin korvausvastuu katoamisissa rajoittuu tiekuljetussopimuslakiin.

6.7 Muuversin korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli voidaan osoittaa vahingon johtuneen joistain seuraavista seikoista. Tilaaja on laiminlyönyt siirrettävän irtaimiston tai tilojen asianmukaisen pakkaamisen ja suojaamisen. Asianmukainen irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus tarkoittaa toimintaa Muuversin ohjeiden mukaisesti. Irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus on Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu. Muutettavan irtaimiston kunto ei mahdollista sen turvallista siirtämistä normaalia varovaisuutta noudattaen. Esimerkiksi huonekalun merkittävän huono kunto tai virheellinen kasaaminen. Siirrettävä irtaimisto on erityisen altis ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelulle, esimerkiksi kasvit tai erikoiskalusteet. Elektroniseen laitteeseen ei ole syntynyt toimeksiannon aikana selviä ulkoisia vaurioita.

7. LASKUTUSEHDOT

7.1 Vuokratuotteet ja varastointipalvelut laskutetaan sopimuksen mukaan kuukausittain.

7.2 Työsuoritukset ja palvelut laskutetaan sopimuksen mukaan joko osittain tai kokonaan ennakkoon tai työsuorituksen jälkeen.

7.3 Maksuehto on 14 pv netto.

7.4 Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko.

7.5 Muuvers varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

8. MUUT EHDOT

8.1 Osoitteenmuutoksesta on viipymättä ilmoitettava Muuversille.

8.2 2 Muuvers voi vaatia tilaajalta vakuuden maksusaatavan turvaamiseksi, mikäli mahdollisen luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää asiakkaalla olevan maksuhäiriömerkintä.

8.3 Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Oulun käräjäoikeudessa.